Om Nationalt ID-center

Nationalt ID-center er et uafhængigt kompetencecenter på ekspertniveau, hvis formål er at styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeområdet.

Nationalt ID-center er organisatorisk en del af Udlændinge- og Integrationsministeriet, men udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Centeret blev etableret ved lov den 1. januar 2018 med støtte fra et enstemmigt Folketing.

Nationalt ID-centers primære opgave er at yde rådgivning og bistand til danske myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet.

Denne opgave varetages bl.a. igennem dokumenttekniske undersøgelser af konkrete dokumenter i Nationalt ID-centers laboratorium og igennem analyser af ID-dokumenternes taktiske elementer, misbrugsmønstre og andre ID-relaterede emner.

Nationalt ID-center har også et biometriteam, hvis opgave er at kunne verificere fingeraftryk og på ekspertniveau foretage ansigtssammenligninger.

Centeret har også en central rolle i forhold til at sikre, at trends, erfaringer og risikovurderinger fra relevante lande bearbejdes, kvalitetssikres og gøres tilgængelige for de relevante myndigheder. En af centerets kerneopgaver er at koordinere et overordnet og tværgående myndighedssamarbejde på ID-området.

Dertil medvirker Nationalt ID-center igennem udbud af ID-kurser til at sikre, at de relevante myndigheder har de nødvendige kompetencer på ID-området.

Nationalt ID-center har endvidere et udgående team, der yder teknisk bistand til danske diplomatiske repræsentationer og understøtter repræsentationernes kapacitet på kontrol- og sikkerhedsområdet i de tilfælde, hvor der forevises identitetsdokumenter. Formålet er at styrke identitetsfastsættelsen og dokumentkontrollen på udlændingeområdet, gennem både teknisk bistand og undervisning om misbrug på ID-området.

Nationalt ID-center har desuden til opgave at vurdere og indstille til udlændinge- og integrationsministerens godkendelse, hvorvidt andre landes pas og anden rejselegitimation kan accepteres som gyldige til indrejse i Danmark.

Som led i varetagelsen af Nationalt ID-centers opgaver indgår centeret også i en række internationale ID-netværk og samarbejder med tilsvarende myndigheder fra andre lande.

Nationalt ID-center er desuden medlem af European Association for Biometrics og Biometrics Institute. Derudover er centeret associeret medlem af den europæiske sammenslutning af dokumenteksperter, EDEWG (The European Document Experts Working Group). Nationalt ID-center er også medlem af FISWG (Facial Identification Scientific Working Group), som er en amerikansk forankret ekspertgruppe med deltagelse fra en række europæiske lande, samt Canada, Australien og Israel.

Du kan læse yderligere om centerets opgaver mv. på hjemmesidens respektive undersider og i forarbejderne til den lovgivning, der etablerer centeret.

Myndigheder, der kan sende ID-dokumenter til undersøgelse

Sammensætningen af myndigheder, der kan fremsætte begæring overfor Nationalt ID-center om afgivelse af udtalelse om et dokument, fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Nationalt ID-centers skriftlige udtalelser er ikke forvaltningsretlige afgørelser, men har alene til formål at bidrage til at oplyse grundlaget for den myndighed, som har ansvaret for at træffe en evt. efterfølgende afgørelse.

De omfattede myndigheder er, jf. bekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2020 om offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene:

  • Ankestyrelsen
  • Familieretshuset
  • Flygtningenævnet
  • Justitsministeriet
  • Politiet
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  • Udenrigsministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Udlændingenævnet
  • Udlændingestyrelsen

Referencegruppen

Fastlæggelsen af Nationalt ID-centers overordnede strategi, prioriteringer og indsatsområder, såvel som retningslinjerne for centerets langsigtede virksomhed og udvikling, sker i Nationalt ID-centers referencegruppe.

Referencegruppen består af medlemmer fra Flygtningenævnets Sekretariat, Justitsministeriet, Rigspolitiet, Familieretshuset, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingenævnets Sekretariat og Udlændingestyrelsen.

Udlændinge- og Integrationsministeriets medlem er formand for referencegruppen. De øvrige medlemmer udpeges af Udlændinge- og Integrationsministeriet efter indstilling fra myndighederne.

Nationalt ID-centers chef deltager også i referencegruppens møder.

Centerets medarbejdere:

Nationalt ID-center består af 27 medarbejdere med et ledelsesteam bestående af en chef og en souschef.

Årsberetninger

Nationalt ID-center udgiver årligt en beretning om centerets virksomhed til udlændinge- og integrationsministeren.
Beretningen offentliggøres på centerets hjemmeside: Se NIDC årsberetning 2019.

Tidligere årsberetninger: Se NIDC årsberetning 2018

Behandling af personoplysninger

Nationalt ID-center har udarbejdet beskrivelser for, hvorledes centeret behandler personoplysninger. Beskrivelserne kan tilgås ved at benytte følgende link: Se beskrivelse af centerets behandling af personoplysninger.