Om Nationalt ID-center

Nationalt ID-center er et uafhængigt kompetencecenter på ekspertniveau, hvis formål er at styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeområdet.

Nationalt ID-center er organisatorisk en del af Udlændinge- og Integrationsministeriet, men udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Centeret blev etableret ved lov den 1. januar 2018 med støtte fra et enstemmigt Folketing.

Nationalt ID-centers primære opgave er at yde rådgivning og bistand til danske myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet.

Denne opgave varetages bl.a. igennem dokumenttekniske undersøgelser af konkrete dokumenter i Nationalt ID-centers laboratorium og igennem analyser af ID-dokumenternes taktiske elementer, misbrugsmønstre og andre ID-relaterede emner.

Nationalt ID-center har en central rolle i forhold til at sikre at trends, erfaringer og risikovurderinger fra relevante lande bearbejdes, kvalitetssikres og gøres tilgængelige for de relevante myndigheder. En af centerets kerneopgaver er at koordinere et overordnet og tværgående myndighedssamarbejde på ID-området.

Dertil medvirker Nationalt ID-center igennem udbud af ID-kurser til at sikre, at de relevante myndigheder har de nødvendige kompetencer på ID-området.

Nationalt ID-center har endvidere et udgående team, der yder teknisk bistand til danske diplomatiske repræsentationer og understøtter repræsentationernes kapacitet på kontrol- og sikkerhedsområdet i de tilfælde, hvor der forevises identitetsdokumenter. Formålet er at styrke identitetsfastsættelsen og dokumentkontrollen på udlændingeområdet, gennem både teknisk bistand og undervisning om misbrug på ID-området.

Nationalt ID-center har desuden til opgave at vurdere og indstille til udlændinge- og integrationsministerens godkendelse, hvorvidt andre landes pas og anden rejselegitimation kan accepteres som gyldige til indrejse i Danmark.

Som led i varetagelsen af Nationalt ID-centers opgaver indgår centeret også i en række internationale ID-netværk og samarbejder med tilsvarende myndigheder fra andre lande.

Nationalt ID-center er desuden medlem af European Association for Biometrics, hvor anvendelse af biometriske data og teknologi er fokus i forbindelse med identitetsfastsættelse, og associeret medlem af den europæiske sammenslutning af dokumenteksperter, EDEWG (The European Document Experts Working Group).

Du kan læse yderligere om centerets opgaver mv. på hjemmesidens respektive undersider og i forarbejderne til den lovgivning, der etablerer centeret.

Myndigheder, der kan sende ID-dokumenter til undersøgelse

Sammensætningen af myndigheder, der kan fremsætte begæring overfor Nationalt ID-center om afgivelse af udtalelse om et dokument, fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Nationalt ID-centers skriftlige udtalelser er ikke forvaltningsretlige afgørelser, men har alene til formål at bidrage til at oplyse grundlaget for den myndighed, som har ansvaret for at træffe en evt. efterfølgende afgørelse.

De omfattede myndigheder er:

  • Ankestyrelsen
  • Flygtningenævnet
  • Justitsministeriet
  • Rigspolitiet
  • Statsforvaltningen
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  • Udenrigsministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Udlændingenævnet
  • Udlændingestyrelsen

Referencegruppen

Fastlæggelsen af Nationalt ID-centers overordnede strategi, prioriteringer og indsatsområder, såvel som retningslinjerne for centerets langsigtede virksomhed og udvikling, sker i Nationalt ID-centers referencegruppe.

Referencegruppen består af medlemmer fra Ankestyrelsen, Flygtningenævnets Sekretariat, Justitsministeriet, Rigspolitiet, Statsforvaltningen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingenævnets Sekretariat og Udlændingestyrelsen.

Udlændinge- og Integrationsministeriets medlem er formand for referencegruppen. De øvrige medlemmer udpeges af Udlændinge- og Integrationsministeriet efter indstilling fra myndighederne.

Nationalt ID-centers chef deltager også i referencegruppens møder.

Centerets medarbejdere:

Nationalt ID-center består af 19 medarbejdere med et ledelsesteam bestående af en chef og en souschef.

Årsberetninger

Nationalt ID-center vil årligt afgive en beretning om centerets virksomhed til udlændinge- og integrationsministeren. Beretningen offentliggøres.

Behandling af personoplysninger

Nationalt ID-center har udarbejdet beskrivelser hvorledes centeret behandler personoplysninger. Beskrivelserne kan tilgås ved at benytte følgende link: Se beskrivelse centerets behandling af personoplysninger.