Lovgrundlag og formål

Nationalt ID-center blev etableret 1. januar 2018 som et uafhængigt center med ekspertise inden for identitets- og dokumentkontrol.

Ifølge forarbejderne til Lov nr. 1567 af 19/12/2017 om etablering af NIDC skal centeret sikre et kvalitetsmæssigt og ressourcemæssigt løft af kontrolindsatsen på udlændingeområdet. NIDC er organisatorisk forankret i Hjemrejsestyrelsen.

NIDC kan afgive udtalelser og yde rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af identiteten på udlændinge, når dette har betydning for myndighedernes opgaver.

NIDC har følgende opgaver:

• Gennemføre ægthedsvurderinger af alle typer af dokumenter vedrørende en udlændings identitet  gennem dokumenttekniske undersøgelser.
• Gennemføre biometriske vurderinger i form af ansigtssammenligning og kontrol af fingeraftryk vedrørende en udlændings identitet .
• Styrke udlændingemyndighedernes kompetencer inden for såvel ID-kontrol som identitetsfastlæggelse, bl.a. gennem undervisning og kursusvirksomhed i ID-dokumenter og ansigtssammenligning.
• Indsamle, bearbejde og formidle viden om trends, erfaringer og risikovurderinger inden for ID-misbrug for relevante myndigheder.
• Yde teknisk bistand og undervisning til danske diplomatiske repræsentationer for derigennem at understøtte deres kapacitet på kontrol- og sikkerhedsområdet i de tilfælde, hvor der forevises ID-dokumenter.
• Vurdere og indstille til ministerens godkendelse, hvorvidt andre landes pas og anden rejsedokumentation kan accepteres som gyldige til indrejse i Danmark.
• Opbygge, vedligeholde og videreudvikle NIDCs ID-database med lande- og dokumentspecifikke informationer relateret til ID-området og centerets specimendatabase med referencematerialer inden for ID-dokumenter.
• Forholde sig til ID-området på et strategisk niveau og bidrage til et styrket samarbejde på tværs af de danske udlændingemyndigheder.
• Styrke ID-kontrollen inden udlændinges ankomst til Danmark gennem udstationering af en ID-attaché ved en dansk diplomatisk repræsentation til understøttelse af ambassadens ID-kontrol og med henblik på at opbygge et internationalt netværk af ID-eksperter, hvorigennem viden og erfaringer om dokumenter og misbrugstendenser fra regionen kan deles med de danske udlændingemyndigheder. 

Det følger af udlændingelovens § 40 i, stk. 4, at NIDC udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Hverken Udlændinge- og Integrationsministeriet eller andre offentlige myndigheder vil således kunne give instruks om behandlingen af en konkret sag, f.eks. ægthedsundersøgelser af udlændinges dokumenter.