Dokumentundersøgelse

En af Nationalt ID-centers hovedopgaver er at ægthedsvurdere ID-dokumenter i centerets dokumentlaboratorium.

Ægthedsvurderingen af ID-dokumenter til brug for udlændingemyndighedernes konkrete sagsbehandling udarbejdes ud fra to centrale undersøgelsesspor. En dokumentteknisk erklæring, hvor der tages stilling til det undersøgte dokuments tekniske sikkerhedsniveau og ægthed, samt en dokumentvurdering, hvor der tages stilling til validiteten af dokumentet, baseret på oplysninger fra egne og internationale efterretninger om dokumentets indhold, opbygning og udformning.

Den dokumenttekniske erklæring og dokumentvurderingen danner grundlag for en samlet dokumentteknisk bedømmelse af dokumentet. Denne bedømmelse udgør den skriftlige udtalelse, som Nationalt ID-center fremsender til myndigheden, der har anmodet om en ægthedsvurdering af dokumentet.

Nationalt ID-centers skriftlige udtalelser er ikke forvaltningsretlige afgørelser, men har alene til formål at bidrage til at oplyse grundlaget for den myndighed, som har ansvaret for at træffe en evt. efterfølgende afgørelse.

Se også vejledning vedr. ægthedsvurdering (kræver login).

Flere oplysninger kan findes på siden: Behandling af personoplysninger indeholdt i de dokumenter, som er genstand for ægthedsvurdering

NIDCs dokumenttekniske laboratorium er akkrediteret til forensisk prøvning

NIDCs dokumenttekniske laboratorium er akkrediteret til forensisk prøvning, og har dermed fået en faglig anerkendelse og bekræftelse af, at laboratoriet er kompetent til at levere de ydelser, som laboratoriet er etableret til at levere til udlændingemyndighederne, herunder at undersøge dokumenters ægthed og tegn på manipulation, samt at vurdere dokumenters sikkerhedsniveau.

Den internationalt anerkendte akkrediteringsstandard, som danner grundlag for akkrediteringen af NIDCs dokumenttekniske laboratorium er DS/EN ISO/IEC 17025:2017: Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence. Heri er fastlagt de generelle krav til laboratoriers kompetence, upartiskhed og vedvarende drift. Dertil kommer en række akkrediteringsbestemmelser, som er baseret på krav fra internationale akkrediteringsorganisationer som EA, IAF og ILAC.

I Danmark er DANAK udpeget som nationalt akkrediteringsorgan. NIDCs dokumenttekniske laboratorium bliver ved akkreditering kontrolleret og efterprøvet, samt bedømt på de krav, der gælder for netop den type af virksomhed. De stillede krav dækker bl.a. de mere rammeskabende forhold som ledelsesprocesser, procedurer, medarbejdernes tekniske og faglige kompetencer samt uvildighed og upartiskhed. Men kravene omfatter også mere konkrete tekniske forhold, så som at laboratorieudstyr er kalibreret og egnet til opgaven, at måleresultater er pålidelige og korrekt registreret, og at der er styr på sporbarhed af måleinstrumenter, testede materialer og måleresultater.

DANAK LOGO