Behandling af personoplysninger indeholdt i de dokumenter, som er genstand for ægthedsvurdering

Nationalt ID-center behandler personoplysninger indeholdt i de dokumenter, som er genstand for ægthedsvurdering.

Kategorier af personoplysninger

Der kan både være tale om behandling af almindelige og følsomme personoplysninger. De følgende almindelige personoplysninger registreres i centerets sags- og journaliseringssystem:

  1. Navn på dokumentindehaveren
  2. Sagsnummeret hos den rekvirerende myndighed
  3. Sagsnummeret hos Nationalt ID-center
  4. Journaliseringsnummeret i Nationalt ID-centers sags- og journaliseringssystem
  5. En elektronisk kopi af det dokument, som er genstand for ægthedshedsvurdering

Følsomme oplysninger registreres midlertidigt i NIDC´s sagsstyringssystem i den periode den konkrete sag behandles, og overføres herefter i kopi til centerets sags- og journaliseringssystem, når sagen afsluttes.

Behandlingsgrundlaget

Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i art. 6 stk. 1, litra e i databeskyttelsesforordningen, mens følsomme personoplysninger behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 2, litra g i databeskyttelsesforordningen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Nationalt ID-center returnerer de dokumenter, som er genstand for ægthedsvurdering, sammen med de fremsendte personoplysninger og centerets ægthedsvurdering, til den rekvirerende myndighed efter endt sagsbehandling.

Afhængig af omstændighederne, kan oplysninger om dokumentets indehaver blive fremsendt til:

  1. Folketinget (fx i forbindelse med besvarelse af et spørgsmål fra et udvalg i Folketinget)
  2. De øvrige ministerier og underliggende styrelser (fx i forbindelse med en høring af øvrige myndigheder)
  3. Politi og anklagemyndigheder   
  4. Danske ambassader og repræsentationer  

Opbevaring af personoplysninger

Nationalt ID-center opbevarer en elektronisk kopi af det dokument, som er genstand for ægthedshedsvurdering, samt relaterede oplysninger og dokumenter, på en sag i centerets sags- og journaliseringssystem. Opbevaringen sker så længe det er nødvendigt for at kunne tilgodese relevante forvaltnings- og retssikkerhedsmæssige hensyn. Dog opbevares oplysningerne i Nationalt ID-centers sags- og journaliseringssystem i højst 15 år før sletning.