Behandling af personoplysninger indeholdt i de dokumenter, som er genstand for ægthedsvurdering

Nationalt ID-center behandler personoplysninger indeholdt i henholdsvis de dokumenter, som er genstand for ægthedsvurdering, og i de oplysninger som fremsendes som led i centerets øvrige virksomhed, fx ansigtsfotos og fingeraftryk.

Kategorier af personoplysninger

Der kan både være tale om behandling af almindelige og følsomme personoplys-ninger. De følgende almindelige personoplysninger registreres i centerets sags- og journaliseringssystem:

  1. Navn på dokumentindehaveren
  2. Ansigtsfoto eller fingeraftryk på de personer, som rekvirerende myndighed anmoder om centerets bistand til at vurdere
  3. Sagsnummeret hos den rekvirerende myndighed
  4. Sagsnummeret hos Nationalt ID-center
  5. Journaliseringsnummeret i Nationalt ID-centers sags- og journaliseringssystem
  6. En elektronisk kopi af det dokument, som er genstand for ægthedshedsvurdering

I forhold til ægthedsvurderinger af dokumenter registreres følsomme oplysninger midlertidigt i NIDC´s sagsstyringssystem i den periode den konkrete sag behandles, og overføres herefter i kopi til centerets sags- og journaliseringssystem, når sagen afsluttes. Følsomme oplysninger relateret ansigtsfotos og fingeraftryk registreres og behandles i centerets sags- og journaliseringssystem.

Behandlingsgrundlaget

Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i art. 6 stk. 1, litra e, i databeskyttelsesforordningen, mens følsomme personoplysninger behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 2, litra g, i databeskyttelsesforordningen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Nationalt ID-center returnerer de dokumenter, som er genstand for ægthedsvurdering, sammen med de fremsendte personoplysninger og centerets ægthedsvurdering, til den rekvirerende myndighed efter endt sagsbehandling. I sager, der omfatter ansigtsfotos eller fingeraftryk, returneres resultatet af centerets sammenligning og vurdering af de fremsendte billeder til den rekvirerende myndighed.

Afhængig af omstændighederne, kan oplysninger om de personer, hvis dokumenter, ansigtsfoto eller fingeraftryk behandler sager om blive fremsendt til:

  1. Folketinget (fx i forbindelse med besvarelse af et spørgsmål fra et udvalg i Folketinget)
  2. De øvrige ministerier og underliggende styrelser (fx i forbindelse med en høring af øvrige myndigheder) 
  3. Politi og anklagemyndigheder
  4. Danske ambassader og repræsentationer

Opbevaring af personoplysninger

Nationalt ID-center opbevarer en elektronisk kopi af det dokument, som er gen-stand for ægthedshedsvurdering, samt relaterede oplysninger og dokumenter, på en sag i centerets sags- og journaliseringssystem. På tilsvarende vis opbevares digitale kopier af ansigtsfotos eller fingeraftryk, som centeret er blevet anmodet om at vurdere, i centerets sags- og journaliseringssystem. Opbevaringen sker så længe det er nødvendigt for at kunne tilgodese relevante forvaltnings- og retssikkerhedsmæssige hensyn. Dog opbevares oplysningerne i Nationalt ID-centers sags- og journaliseringssystem i højst 15 år før sletning.